Statut Fundacji Towarzystwo Jopertingu

Postanowienia Ogólne

§1

1.Fundacja pod nazwą Fundacja ”Towarzystwo Jopertingu” zwana dalej fundacją ustanowiona przez

Marka Sandomierskiego zwanego dalej fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Edytę Grabowską notariusza w Łodzi, w kancelarii notarialnej w Łodzi w dniu 17 08 2018 roku aktem A nr 3848/2018 i. działa na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest organizacją o charakterze społeczno – politycznym.

3.Ministrem właściwym dla sprawowania nadzoru jest Minister Zdrowia

4.Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem ani partią polityczną

§2

Fundacja z chwilą wpisu do KRS uzyskuje osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

§4

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Polski.

2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranym języku obcym.

3.Znakiem graficznym fundacji jest stylizowana sowa

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym osobom zasłużonym dla fundacji jak też i podmiotom obcym, które realizują w swych działaniach cele fundacji.

Cele i zasady działania fundacji

§6

Celami fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony życia, profilaktyki społecznej, zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego, kultury, środowiska, rolnictwa oraz edukacji dla poprawy, jakości życia ludzi.

2. rozwój i popularyzowanie nauk medycznych, psychologicznych i prawnych,

3. prowadzenie szeroko rozumianych badań nad zachowaniem się człowieka i uwarunkowaniami takiego zachowania

4. wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,

5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,

6. współdziałanie z organami prawodawczymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa mających znaczenie dla środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie;

7. prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologii i behawiorystyki

8. prowadzenie badań nad urazami i patologiami Ośrodkowego Układu Nerwowego

9.badanie predyspozycji jednostki ludzkiej do podjęcia określonej pracy lub zawodu

10. przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom zachowań ludzkich

11.Pomoc osobom i rodzinom skrzywdzonym, będącym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

12.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowia, ochrony środowiska, budownictwie, rolnictwie oraz innych dziedzinach życia,

13. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa przez organy państwowe i samorządowe decydentów oraz patologiom społecznym, oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

14. Pozyskiwanie gruntów oraz budowa domów i mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizacja i prowadzenie domów opieki i domów opieki paliatywnej

2) prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa, medycyny, psychologii i behawiorystyki

3) inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie organizowanych przez inne podmioty

wykładów, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze teoretycznym,

praktycznym w zakresie nauk medycznych i prawnych,

4) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie zainteresowań statutowych,

5) wydawanie publikacji naukowych,

6) prowadzenie terapii sensorycznych

7) rozwiązywanie napięć społecznych,

8) prowadzenie niezależnych badań medycznych i psychologicznych w postępowaniach sądowych,

9) składanie opinii naukowych oraz udział Towarzystwa w postępowaniach sądowych lub administracyjnych jeśli wymaga tego interes jednostki lub społeczny,

10) prowadzenie różnego rodzaju terapii leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem terapii poudarowej oraz powylewowej

11) prowadzenie jednostek rehabilitacyjno leczniczych

12) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia w tym Prowadzenie działań psychoprofilaktyki, terapii, holistycznego rozwoju w całym cyklu życia człowieka, prowadzenie warsztatów terapeutycznych i psychologicznych.

13) Opracowywanie i wdrażanie programów wychowawczo-kulturowych oraz prowadzenie ośrodków przeciwdziałających rozszerzaniu się uzależnień i patologii społecznej.

14) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

15) Organizowanie i prowadzenie wzorcowych świetlic środowiskowych, świetlic kulturalno-artystycznych, kawiarni z programem kulturalnym.

16) Powołanie podmiotów prawa handlowego lub tworzenie działalności gospodarczej w postaci przedsiębiorstw Fundacji, w których to przedsiębiorstwach i ośrodkach będą zatrudniane osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotne i niepełnosprawne.

17) Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie placówek zajmujących się organizacja prac tymczasowych.

18) Udzielanie pomocy, w tym charytatywnej osobom i rodzinom potrzebującym, a szczególnie zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi lub osobami szczególnej troski oraz takim, które w jakikolwiek sposób mają trudności w dobrym radzeniu sobie w życiu, np. osobom starszym, niepełnosprawnym, więźniom i byłym więźniom itp.

19) Zbiórki żywności, odzieży, książek i innych rzeczy potrzebnych do pomocy potrzebującym.

20) Tworzenie i prowadzenie ośrodków rekreacji, ośrodków terapeutycznych, placówek medycznych oraz placówek opiekuńczych.

21) Zgłaszanie stosownych wniosków legislacyjnych oraz monitorowanie działań władz państwowych i samorządowych.

22) Organizowanie zbiórek, loterii itp. w celu propagowania idei fundacji.

23) Pozyskiwanie gruntów oraz ich zakup na budowę domów dla osób bezdomnych, osób, którym nie powiodło się w życiu w celu pomocy w wyjściu ich z bezdomności.

24) Budowę domów, w których osoby bezdomne znajdą czasowe lokum oraz budowę domów, w których bezdomni oraz biedni będą mogli na dogodnych warunkach kupować mieszkania.

25) Udział w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

26) Prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej oraz emisję programów telewizyjnych

27) Współpracę z administracją rządową, samorządowa, sądami i prokuraturą w celu realizacji celów statutowych.

28) Współprace z kościołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych.

29) Prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej, warsztatów doskonalenia zawodowego  oraz organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związane z tematyką ochrony zdrowia i prawidłowej ekonomii domowej.

30) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

31) Profilaktykę i prewencję w zwalczaniu zaburzeń psychicznych a także zdarzeń o charakterze kryminalnym.

32) Działanie na rzecz terapii i edukacji postpenitencjarnej i następczej.

33) Budowę domów i mieszkań, szczególnie tanich przy zastosowaniem technologii ekologicznych oraz budowę tanich domów wielorodzinnych, w których bezdomni lub ludzie biedni znajdą swoje lokum

34)Działalność rekreacyjną, kulturalną i rekreacyjno-sportową

§8

Dla realizacji i osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami oraz współpracować z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Majątek i dochody fundacji

§9

Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych ( Trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku jej działania. Wartość majątku przeznaczonego na planowaną działalność gospodarczą wynosi nie mniej niż 1000 złotych ( jeden tysiąc złotych)

§10

Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1.Darowizn, spadków, zapisów oraz odpisów podatkowych,

2.Dotacji i subwencji oraz grantów,

3.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.Dochodów z majątku fundacji i odpłatnej działalności statutowej,

5.Dochodów z działalności gospodarczej fundacji lub jej przedsiębiorstw.

6.Wkładów fundatora

§11

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

4.Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację bezpośrednio lub poprzez jej przedsiębiorstwa lub spółki są przeznaczane na realizację zadań statutowych i utrzymywanie fundacji.

Władze fundacji

§12

1.Władzami fundacji są:

A) Fundator

B) Zarząd Fundacji.

2. Fundator nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów w tym kosztów podróży oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów ponoszonych.

Zgromadzenie Fundatorów ( ZF)

§13

1. Fundator jest najwyższym organem stanowiącymi opiniującym Fundacji

2.W razie śmierci fundatora w jego miejsce wchodzą jego następcy prawni na podstawie dziedziczenia

§14

1. Fundator podejmuje działania przynajmniej raz do roku lub częściej w razie potrzeby.

2.Posiedzenia zwołuje fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3.Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał .

§15

Do zadań statutowych – Fundatora należy w szczególności:

1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu fundacji oraz członków zarządu fundacji.

2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

3.Ocena pracy Zarządu fundacji, i kierowników placówek fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5.Ogólny nadzór nad zgodnością ze statutem działalności Fundacji.

6.Podejmowanie na wniosek zarządu fundacji uchwały o likwidacji Fundacji lub połączenia jej z innym podmiotem.

7.Wyrażanie zgody na zakup nieruchomości jej zbycie lub obciążenie hipoteką.

8.Uchwalanie statutu Fundacji, jego zmian nanoszonych w formie poprawek a także rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu fundacji oraz podejmowanie wszelkich ważnych dla istnienia fundacji decyzji niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów statutowych.

§16

Fundator w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do:

1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansów Fundacji jak i jej przedsiębiorstw

Zarząd Fundacji

§17

1.Zarzad fundacji składa się z nie mniej niż jednej i nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na czteroletnią kadencje.

2.Funkcje członka zarządu można pełnić więcej niż jedna kadencję.

3.Fundator powołuje i odwołuje Prezesa zarządu.

4.Zarzad Fundacji w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez fundatora w drodze uchwały.

5.W skład zarządu Fundacji mogą wchodzić zarówno fundator jak i osoby niebędące fundatorami.

6.Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie Fundacji. Członków zarządu zatrudnia fundator.

§18

1.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

A) uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych

B) uchwalanie regulaminów,

C) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji oraz kierowanie jej bieżącą działalnością

D) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji,

E) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

F) ) występowanie do ZF z wnioskiem o zmianę statutu, likwidację lub połączenie z inną jednostką organizacyjną

G) powoływanie i znoszenie placówek, oddziałów oraz przedsiębiorstw Fundacji,

H) udzielanie pełnomocnictw do wykonania określonych zadań w imieniu Fundacji,

I) nadzorowanie jednostek organizacyjnych fundacji i rozpatrywanie odwołań od decyzji kierowników placówek lub zarządów przedsiębiorstw Fundacji,

J) nabywanie i zbywanie nieruchomości z zastrzeżeniem §15 pkt. 7 Statutu,

K) powoływanie i odwoływanie, zatrudnianie i zwalnianie pracowników fundacji,

l) dla realizacji zadań statutowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej powoływanie odnośnych departamentów merytorycznych

3.Zarząd działa w trybie ciągłym, podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy jego członków.

4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu,

5.Zarzad może powoływać i odwołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

6.Zarzad, co roku do dnia 30 marca zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdania z działalności fundacji.

Sposób reprezentacji

§19

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji o ile zarząd jest wieloosobowy z zastrzeżeniem pkt. 2 składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

2.W sprawach przyjmowania korespondencji, płacenia bieżących zobowiązań i rachunków oświadczenia woli może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

3.W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli składa sam Prezes.

Działalność gospodarcza

§20

1.Dla realizacji zadań statutowych i pozyskiwania na nie środków finansowych Fundacja może: prowadzić działalność statutową, gospodarczą oraz powoływać zgodnie z wymogami prawa swoje przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego lub stawać się udziałowcem lub akcjonariuszem takich spółek

2.Przedmiot ich działalności, udział kapitałowy i władze określa zarząd w formie uchwały

3. Zakres odpłatnej działalności określa Zarząd fundacji w formie uchwały.

3.Fundacja dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych oraz realizację różnorodnego zatrudnienia może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

41.10 Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

60.10. Z Nadawanie programów radiofonicznych.

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

63.12.Z Działalność portali internetowych.

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską.

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Likwidacja fundacji

§21

1.Fundacja może zostać zlikwidowana na podstawie uchwały fundatora.

2.Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.

3. Likwidator może powołać osoby do dokonania poszczególnych czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba.

4. Likwidatorowi służą upoważnienia Zarządu.

§22

Majątek fundacji po likwidacji będzie przeznaczony na cele wskazane przez fundatora uchwałą podjętą na wniosek Zarządu lub jeśli taka uchwała nie zapadnie na cel społecznie użyteczny wskazany przez Sąd dokonujący wpisu o likwidacji.

Postanowienia końcowe

§23

Statut wchodzi w Życie z dniem rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.