Funduszu Mieszkaniowego przy Fundacji Towarzystwo Jopertingu
A.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§1.Fundusz mieszkaniowo-pożyczkowy przy Fundacji Towarzystwo Jopertingu, zwany dalej FMP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r.,w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych Kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy( Dz. U. z 92r. Nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami), zwane dalej rozporządzeniem, oraz
ustawy z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych jak i  na podstawie niniejszego statutu.
§2. Celem FMP  jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek hipotecznych oraz zapomóg na zasadach określonych w rozporządzeniu i niniejszym statucie. FMP może też dla swych członków z ich wkładów wybudować lokale mieszkalne.
§3.
Członkowie FMP wpłacają wpisowe 200 zł i miesięczny wkład członkowski w kwocie ustalonej przez Fundatora w wysokości od 1% do 5% otrzymywanego wynagrodzenia, renty lub emerytury brutto – minimum 10 zł.
§4.
1.Środki pieniężne FMP znajdujące się na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
2.Wkład członkowski oraz pożyczka udzielone członkowi FMP są oprocentowane.
ROZDZIAŁ II
Członkowie FMP
§5.
Członkiem FMP może być każdy pracownik, członek, wolontariusz Fundacji Towarzystwo Jopertingu a także jednostki współpracującej na podstawie odrębnej umowy z Fundacją Towarzystwo Jopertingu oraz emeryt i rencista, oraz były członek stowarzyszenia który kontynuuje swoją przynależność do FMP. 
Członkiem FMP może być także pracownik, lub wolontariusz jednostki, która zawarła z Funduszem umowę na obsługę wskazaną w §2.
§6.
1.Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do FMP.
2.Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd SZP, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
§7.
Członek FMP jest zobowiązany:
1/wpłacić wpisowe, 
2/wpłacać miesięcznie wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub wychowawczego,
3/dbać o rozwój FMP i usprawnienie jej pracy,
4/przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień organów FMP,
5/regularnie spłacać pożyczkę
§8.
Członek FMP ma prawo:
1/gromadzić oszczędności w FMP według zasad określonych statutem,
2/korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy stosowanych przez FMP,
3/w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi bezzwrotnej, na zasadach (wg regulaminu) stosowanych w FMP
4/brać udział w obradach walnego zebrania,
5/wybierać i być wybieranym do Komisji pożyczkowej FMP i komisji rewizyjnej FMP,
6/być poręczycielem
§9
Uprawnienia określone w §8 pkt. 1,4 i 5 członek FMP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w §8 członek FMP nabywa po wpłaceniu wpisowego i trzech kolejnych wkładach miesięcznych.
§10.
Skreślenie z listy członków FMP następuje:
1/na pisemne żądanie członka FMP,
2/w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,(dotyczy to jednostek współpracujących)
3/w razie śmierci członka FMP,
4/na skutek decyzji zarządu FMP, w wyniku nie dopełnienia przez członka obowiązków określonych w §7 statutu.
5/w razie rezygnacji członka z członkowstwa w Fundacji Towarzystwo Jopertingu
§11.
Członkowie FMP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do FMP po 
upływie 3 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków po złożeniu deklaracji i wpłaceniu wpisowego-na zasadach 
ogólnych.
§12.
Osobom skreślonym z listy członków FMP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków – pod warunkiem, że osoba nie jest poręczycielem.
§13.
Osoby skreślone z listy członków FMP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia skreślenia, a w razie likwidacji FMP – nie później niż do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych.
Jeżeli były członek FMP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, zarząd Fundacji, nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy, o którym mowa w §32.
§14.
W razie śmierci członka jego spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci  mogą wycofać jego wkład (za wyjątkiem wpisowego) lub przedstawić dokumentację iż toczy się postępowanie spadkowe.  Po zakończeniu postępowania spadkowego przedkładają w terminie zawitym jednego miesiąca prawomocne postanowienie o nabyciu spadku wraz z decyzja Urzędu Skarbowego o zapłaceniu należnego podatku od spadku. W przypadku niedopełnia tych obowiązków lub braku spadkobierców zgromadzony wkład przechodzi na rzecz FMP. Wypłata następuje  gdy zadłużenie nie przekracza pozostałej części wkładów.
§15.
1.Emeryci i renciści, bezrobotni pozostający członkami FMP, mogą być zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów 
członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu. ( Nie dotyczy to gromadzenia wkładu na budowę  lub zakup mieszkania)
2.Członkom FMP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymywać pożyczkę tylko do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego,
3.Emeryci i renciści wpłacający wkłady członkowskie korzystają z pożyczek i zapomóg na zasadach ogólnych,
4. Osoby, o których mowa w pkt 2, wpłacające wkłady miesięczne, korzystają z pożyczek i zapomóg na zasadach ogólnych
ROZDZIAŁ III
Organy FMP
§16.
Organami FMP są:
1/Walne zebranie członków,
2/Komisja pożyczkowa FMP, 
3/Komisja rewizyjna.
§17.
1.Uchwały organów FMP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków + 1 z zastrzeżeniem ustępu 1a.
1a) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków +1 z tym, że w razie braku quorum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, kolejne zebranie zwołuje się w ten sam dzień z przesunięciem 30 minutowym w stosunku do pierwszego terminu zebrania, które ma prawo podjąć wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
2.Komisja pożyczkowa i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.
3. Wybory w FMP odbywają się w sposób jawny lub tajny.
4.Fundator nie może być członkiem ani Komisji Pożyczkowej ani Komisji Rewizyjnej
§18.
1.Kadencja Komisji pożyczkowej i komisji rewizyjnej trwa cztery lata. W trakcie kadencji członek organu FMP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W przypadku odwołania członka organu FMP lub zrzeczenia się pełnienia funkcji przeprowadza się wybory uzupełniające.
2.Zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej oraz w postanowieniach statutu dokonuje walne zebranie członków.
3.Członkowie organów FMP swoje czynności wykonują społecznie.
Walne zebranie członków
§19.
1.Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd Fundacji Towarzystwo Jopertingu, co najmniej raz w roku.
§ 20.
1.Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje:
1/ zarząd Fundacji Towarzystwo Jopertingu w razie potrzeby lub na żądanie:
a) komisji rewizyjnej,
b) 1/3 liczby członków FMP,
c) Komisji Pożyczkowej.
2/ komisja rewizyjna FMP, w przypadku zawieszenia KP FMP.
2.Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po pięciu dniach od zawiadomienia członków FMP o zebraniu.
§21.
Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
1/Uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian,
2/Wybór i odwoływanie członków KP oraz członków komisji rewizyjnej,
3/Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych,
4/Przyjmowanie sprawozdań Komisji Pożyczkowej z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej,
5/Przyznawanie nagród dla członków Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Pożyczkowej
6/Rozpatrywanie przyczyn powstania szkód i strat oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia.
7/Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji FMP.
Komisja Pożyczkowa
§22.
1.Komisja Pożyczkowa FMP składa się, z co najmniej trzech członków (ich maksymalna liczba jest ustalana przez Walne Zebranie)
2.Komisja Pożyczkowa na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
§23.
1.Posiedzenia Komisji Pożyczkowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
Z każdego posiedzenia KP sporządza się protokół.
2.Do udziału w posiedzeniach KP zaprasza się przedstawiciela Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
§24.
1.Do kompetencji KP należy:
1/ wnioskowanie o skreślenie z listy członków FMP,
2/ prowadzenie ewidencji członków FMP,
3/ prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,
4/ przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,
5/ podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek według zasad określonych w statucie,
6/ przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem,
7/ sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,
8/ podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
9/ zwoływanie walnych zebrań członków,
10/składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej
oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia,
11/rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,
12/reprezentowanie interesów FMP wobec Fundacji Towarzystwo Jopertingu,
13/zawieranie umów z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania FMP określonej w §2
14/ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,
15/współdziałanie ze związkami zawodowymi,
16/współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej FMP,
17/zarządzanie innymi sprawami FMP.
2.Komisja Pożyczkowa FMP reprezentuje interesy FMP na zewnątrz Fundacji Towarzystwo Jopertingu
§25.
W sprawach dotyczących członkostwa FMP, pożyczek i zapomóg  ze środków FMP, decyzje Komisji Pożyczkowej są ostateczne.
Komisja Rewizyjna
§26.
1.Komisja rewizyjna FMP składa się, z co najmniej trzech członków.
2.Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§27.
Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego 
członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach KP z głosem doradczym.
§28.
1. Komisja rewizyjna FMP jest organem kontrolującym działalność finansową Komisji Pożyczkowej  FMP i jej podstawowymi zadaniami są: ochrona mienia FMP, kontrola przestrzegania przez KP postanowień statutu i regulaminu, czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz terminowym 
prowadzeniu obsługi kasowej i księgowości przez zarząd Fundacji Towarzystwo Jopertingu, współpracuje z Fundatorem.
2.Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków FMP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności KP.
3.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności FMP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.
§29.
W razie stwierdzenia, że KP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność KP jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie KP. Może też wystąpić do Fundatora z wnioskiem o zawieszenie KP FMP.
ROZDZIAŁ IV
Fundusze FMP
§30.
Na środki finansowe FMP składają się następujące fundusze własne:
1.Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy.
2.Fundusz rezerwowy.
3.Fundusz zapomogowy i inne fundusze, przewidziane w statucie FMP
§31.
Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom FMP w razie szczególnych wypadków losowych wg regulaminu.
§32.
Środki pieniężne FMP przechowuje się na rachunku bankowym.
ROZDZIAŁ V
Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń FMP
§33.
FMP udziela pożyczek na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.
§34.
1.Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminie i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu.
2.Członkom FMP będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego.
3.Emeryci i renciści zobowiązania wobec FMP winni dokonywać wpłat na rachunek bankowy FMP.
§35.
1.Wysokość pożyczek długoterminowych ustala się według tabeli. Kwota pożyczki może być podwyższona, od 20% – 30% jeżeli pozwala na to sytuacja finansowa kasy w danym miesiącu.
2.Decyzję ustalającą górną wysokość udzielanych przez FMP pożyczek oraz warunki i okresy ich 
spłacania podejmuje walne zebranie, uwzględniając faktyczne możliwości finansowe FMP.
§36.
1.Nowej pożyczki długoterminowej można udzielić dopiero po spłaceniu poprzednio pobranej pożyczki.
2.Nie udziela się pożyczek uzupełniających.
3.Pożyczki przekraczające wkład zabezpiecza się hipotecznie

§37.
W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, Komisja Pożyczkowa FMP  w porozumieniu z Zarządem SZP na wniosek zadłużonego członka może odroczyć spłatę pożyczki na okres do 6 miesięcy – pod warunkiem, że spłata całego zadłużenia nie przekroczy 36 miesięcy. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka, wniosek o prolongatę spłaty musi zawierać zgodę poręczycieli pożyczki.
§38.
1.Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącenie spłat pożyczki z wynagrodzenia, z zasiłku wynagrodzenia, 
z zasiłku chorobowego lub z zasiłku macierzyńskiego, a w przypadku skreślenia z listy członków na natychmiastowe uregulowanie pozostałego do spłaty zadłużenia. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany przedstawić solidarne poręczenie dwóch członków FMP. 
2.Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów lub wynagrodzenia za pracę poręczonej pożyczki, w razie nie spłacania jej przez dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika.
3.Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy i bezpłatnego urlopu.
4.Pożczyka winna być zabezpieczona hipoteką kaucyjną
§39.
1.Członek FMP może jednocześnie poręczyć tylko jedną pożyczkę.
2.Komisja Pożyczkowa FMP wstrzymuje wypłatę wkładów należnych poręczycielom skreślonym z listy członków FMP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, zadłużenia nie spłaca.
§40.
Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń KP.
§41.
W razie skreślenia z listy członków FMP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.
§42.
Spłata zadłużenia, w przypadku skreślenia z listy członków FMP na wniosek członka jest natychmiast wymagalna, nie zależnie od terminu spłaty ustalanych przy udzielaniu pożyczki. Na rachunek tego zadłużenia 
zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca z najbliższego wynagrodzenia dłużnika.
§43.
Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec FMP zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. 
W razie nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie KP ma prawo pokryć to zadłużenie poprzez solidarne obciążenie wkładów poręczycieli a jeśli one nie wystarczają wszcząć postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika jak i poręczycieli.
§44.
W przypadku śmierci członka FMP jego zadłużenie nie podlega natychmiastowej spłacie przez poręczycieli. Zapłaty tego zadłużenia po potrąceniu wkładów należy dochodzić wpierw od spadkobierców zmarłego. W razie trudności w ściągnięciu – zadłużenie można dopiero dochodzić je wpierw z hipoteki a następnie od poręczycieli. W razie niemożności windykacji zadłużenia można je umorzyć, pokrywając sumę zadłużenia z funduszu rezerwowego.
§45.
W przypadku konieczności wniesienia do sądu sprawy z tytułu nie spłacenia pożyczki przez członka FMP w imieniu FMP występuje upoważniony członek KP lub członek Zarządu Fundacji Towarzystwo Jopertingu lub wyznaczony Adwokat/ radca prawny.
§46.
Pożyczka hipoteczna
1.Na budowę mieszkania lub jego zakup może być udzielona członkowi FMP pożyczka hipoteczna
2.Pożyczka taka jeśli przekracza wysokość wkładów pożyczkobiorcy musi być zabezpieczona po przez ustanowienie hipoteki w drodze aktu notarialnego poddanie się egzekucji z całego majątku.
3.Koszty aktu pokrywa pożyczkobiorca ze środków własnych
4.Środki finansowe przelewa się po ustanowieniu hipoteki
§47.
Wkład Budowlany
1.Członkowie FMP mogą gromadzić środki na budowę lub zakup mieszkania na funduszu budowlanym,
2.Rata wkładu miesięcznie nie może być niższa niż 100 złotych i jest ustalana indywidualnie przez KP w porozumieniu z zainteresowanym członkiem
3.Z wkładów tych udziela się wyłącznie pożyczek hipotecznych,
4.Z wkładów tych również może być budowany obiekt mieszkalny dla posiadaczy wkładów budowlanych pod podpisaniu stosownego porozumienia.
ROZDZIAŁ VI
Likwidacja FMP
§48.
1. W razie upadłości lub likwidacji Fundacji Towarzystwo Jopertingu, FMP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania członków chyba, że organizacyjna jednostka współpracująca wyrazi zgodę na przejecie FMP. 
2.Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji FMP zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków.
§49.
Dla przeprowadzenia likwidacji FMP walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną w składzie, co najmniej trzech osób.
§50.
Do działalności likwidacyjnej mają odpowiednie przepisy statutu, dotyczące KP FMP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.
§51.
Uchwałę o likwidacji FMP z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem
dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń 
wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków. Decyzję o likwidacji FMP międzyzakładowej należy również ogłosić w prasie.
§52.
Likwidacja powinna być zakończona w ciągu roku od dnia podjęcia uchwały o likwidacji FMP. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze sześć miesięcy.
§53.
Środki pozostające na funduszach zapomogowych i rezerwowych po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, należy przekazać na cele społeczne.
ROZDZIAŁ VII
Rachunkowość i sprawozdawczość FMP
§54.
1.Rachunkowość FMP jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2.Rachunkowość FMP obejmująca ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków jest prowadzona w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo – rozliczeniowe. 
Zapisy dokonywane są na kontach głównych (syntetycznych) i szczegółowych (analitycznych), w dziennikach, rejestrach i innych urządzeniach, obowiązujących w wybranej metodzie księgowości. 
3.Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.
4.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
§55.
Rachunkowości FMP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę FMP.
§56.
1.Bilanse FMP podpisuje KP, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz komisja rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności FMP. Protokół z kontroli dołącza się do bilansu.
2.Bilanse FMP parafuje Zarząd Fundacji Towarzystwo Jopertingu.
3.Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków

Niniejszy statut przyjęto uchwałą z dnia 25 marca 2019 roku