Celami fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony życia, profilaktyki społecznej, zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego, kultury, środowiska, rolnictwa oraz edukacji dla poprawy, jakości życia ludzi.

2. rozwój i popularyzowanie nauk medycznych, psychologicznych i prawnych,

3. prowadzenie szeroko rozumianych badań nad zachowaniem się człowieka i uwarunkowaniami takiego zachowania

4. wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,

5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,

6. współdziałanie z organami prawodawczymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów prawa mających znaczenie dla środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie;

7. prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologii i behawiorystyki

8. prowadzenie badań nad urazami i patologiami Ośrodkowego Układu Nerwowego

9.badanie predyspozycji jednostki ludzkiej do podjęcia określonej pracy lub zawodu

10. przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom zachowań ludzkich

11.Pomoc osobom i rodzinom skrzywdzonym, będącym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

12.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowia, ochrony środowiska, budownictwie, rolnictwie oraz innych dziedzinach życia,

13. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa przez organy państwowe i samorządowe decydentów oraz patologiom społecznym, oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

14. Pozyskiwanie gruntów oraz budowa domów i mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej